BIRKA utveckling-utbildning-förlag. Gästrikegatan 16, 113 62 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krishantering

 

• Öva ledning vid kris

Arbetsgivare har skyldighet att kunna hantera en svår olycka eller kris. BIRKA utbildar och övar kommuner, förvaltningar, företagsledningar och skolor. 

 

 

 

BIRKA

utveckling-utbildning-förlag

 

 

Krishantering och ledningsövning.

 

En krissituation kan aldrig förutses. Brand, svåra olyckor, hot, våld och vandalisering samt övergrepp och ekonomisk brottslighet är alla tänkbara krissituationer som kräver olika insatser. Krisens omfattning och utveckling kan aldrig förutsägas. Regelverken som rör krishantering är ofta knapphändiga och företagets egen krisplan kan aldrig utformas för alla tänkbara situationer.

 

Trots detta ställs höga krav på din förmåga att handla som chef eller medlem i krisgruppen. I en krissituation kan du få bära ett utsatt och tungt ansvar.

 

Frågeställningarna kring förberedelserna inför en kris i ditt företag är därför många och viktiga. Är krisplanen tillräckligt omfattande och aktuell? Håller den i en akut situation? Kommer samarbetet inom krisgruppen att fungera? Är alla praktiska förberedelser vidtagna? Vad kan vi göra bättre?

 

Ett direkt och konkret svar på dessa frågor kan bara fås på ett sätt – genom att prova. Med hjälp av en extern övningsledning kan en katastrofsituation på din arbetsplats simuleras. Under några hektiska timmar får krisgruppen agera i den egna miljön och vid en efterföljande genomgång görs en utvärdering.

 

Erfarenheterna från en sådan övning kan bli helt avgörande för utgången av en verklig krissituation.

 

 

 

 

Utbildning eller 

enbart information? 

 

Utbildning i krishantering kan genomföras under en dag. En inledande presentation kan ta några timmar. 

 

Innehållet varierar efter kundens behov.För arbetsledare och chefer  kan betoningen ligga på lagar och arbetsgivares skyldigheter, möte med massmedia och organisation av krisledningen.

 

För medarbetare kan betoningen mer vara på hur man kan bemöta drabbade, vilka reaktioner som kan förväntas och vilket stöd och vilken hjälp som bäst behövs i olika situationer. Och inte minst om vad man själv kan göra för att klara ett påfrestande arbete bland drabbade. 

 
Boken ”Katastrofer, psykiska reaktioner och första hjälp” kan användas som kursbok.
 
BIRKA kan medverka som konsult
t ex när en krishanteringsplan ska upprättas.