BIRKA utveckling-utbildning-förlag. Gästrikegatan 16, 113 62 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utveckling

 

 

Din egen utveckling som chef eller dina medarbetares och gruppens utveckling?

 

 

 

 

BIRKA

utveckling-utbildning-förlag

 

BIRKA utveckling-utbildning-förlag

 

Utveckling av chefer, arbetsledare, medarbetare och team tar tid. Och ibland behöver processen upprepas. Särskilt när laget ändrats eller står inför en ny uppgift.  IGLO-metoden är ett bra sätt att vässa resurserna.

   

 

 

Du står inför en ny uppgift och en ny grupp. Du vet att du och din grupp måste få en bra start och fungera tillsammans redan från början. Du har ingen tid att förlora men du vet också att i alla organisationer tar det tid att utveckla samspelet.

 

Utvecklingen genomförs i huvudsak på hemmaplan. Fördelen är att alla har möjlighet att deltaga och att utvecklingen pågår i den egna miljön och med exempel från den egna kända verkligheten. Dessutom slipper du onödiga kostnader för resor, uppehälle, mat, frånvaro med mera. Utveckling som sker enligt IGLO-modellen kan börja med en gemensam upptakt och sedan genomföras och följas upp i etapper på hemmaplan .

 

Upptakten är till för att alla i organisationen ska kunna använda ett gemensamt språk och en gemensam helhetsbild på uppgiften och arbetet. Det är ett sätt att få med alla i processen och är en del av lagutvecklingen. I upptakten diskuteras uppgiften, dvs vad organisationen ska göra. Här diskuteras också hur arbetet utförs t ex organisationens starka och svaga sidor, samspel och kommunikation mellan individer, gruppens krav på ledarskapet och ditt krav på gruppen.

 

Upptakten bör genomföras i en avskild miljö som gärna kan vara bekväm. Det visar att du är mån om dina medarbetare. Tag gärna med någon överraskning som gör att deltagarna minns upptakten. Om miljön därtill är ovanlig kan deltagarna visa sidor av sig själva som sällan märks på den vardagliga arbetsplatsen.

 

Fördjupningsskedet är till för att du själv, din ledningsgrupp och alla andra i din organisation tar tag i allt som kom fram under upptakten. Då görs visionerna och målen tydliga och då blir roller och arbetsfördelning klarlagda. Program för förändring formuleras.

 

Uppföljningen är en ständig påminnelse för dig, din ledningsgrupp och alla andra att arbeta på de sätt man kommit överens om. Och att göra justeringar som alltid behövs.

 

Formen är en blandning av förmedling, diskussion, upplevelser samt självstudier och vidare läsning. Gruppen bör aktivt medverka för att finna sin egen lärstil som därför inte bör vara alltför given i början.

 

 

 

 

 

Coaching kan vara en

del av din personliga utveckling.